در حال حاضر گروه صنایع دارای حدود 80 متر فضای اداری، 3 کلاس آموزشی مستقل با ظرفیت کلی 120 دانشجو و یک کلاس مشترک با دانشکده است که به حدود 160 دانشجوی فعال خدمات آموزشی ارائه می‌دهد. با برنامه‌ریزی انجام شده  برای تخصیص فضای فاز دوم توسعه دانشکده فنی و مهندسی به گروه مهندسی صنایع و پایان کار این فاز در سال 95، فضای اداری و آموزشی گروه صنایع توسعه کمی و کیفی بیشتری خواهد یافت.