با توجه به ماهیت رشته مهندسی صنایع که امکان فعالیت و همکاری در همه سازمان‌ها، شرکت‌ها، صنایع، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها را فراهم کرده است و حضور صنایع و کسب و کارهای کوچک و بزرگ و همچنین برنامه‌های توسعه‌ای کشور و استان به ویژه در زمینه بنادر و بازرگانی و خدمات وابسته از یک سو و توسعه توان علمی و تجربی گروه از سوی دیگر، خوشبختانه زمینه همکاری اعضای هیأت علمی گروه و همچنین دانشجویان این رشته به شکل‌های مختلف وجود دارد. البته حسن نظر مدیران و مسئولین بخش‌های دولتی و خصوصی استان، برنامه‌ریزی و مساعدت معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه و تمرکز اعضای هیأت علمی گروه بر فعالیت‌های مرتبط در حوزه‌های مختلف کاری مورد نیاز صنعت و همکاری تنگاتنگ‌ همه این‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت باشد. لازم به ذکر است که تاکنون نیز این ارتباط هرچند ضعیف وجود داشته است.